Regulamin

Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym:
http://portalwesela.pl/regulamin.html
http://portalwesela.pl/regulamin_serwisu_ogłoszeniowego.pdf

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
PORTALWESELA.PL
SERWIS OGŁOSZENIOWY


Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://portalwesela.pl (dalej jako: "Portalwesela.pl", "Serwis Internetowy").

Portalwesela.pl jest portalem ogłoszeniowym. Serwis Internetowy umożliwia korzystającym z niego usługobiorcom między innymi dodawanie i edytowanie, przeglądanie i wyszukiwanie ogłoszeń, a także zamieszczanie banerów, fotografii, linków do stron oraz galerii związanych z tematem ślubów i wesel.

Informacje zawarte w ogłoszeniach w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej zakupu lub korzystania z przedmiotu zawartego w danym ogłoszeniu niezbędny jest każdorazowo kontakt z ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego usługobiorców.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Portalwesela.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół Portalwesela.pl1) O NAS

Właścicielem Portalwesela.pl jest GRAWERNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Nowym Sączu (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Grodzka 24, 33-300 Nowy Sącz); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000715619; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 15.000,00 zł.; NIP 7343555801, REGON 369338641, adres poczty elektronicznej: biuro@portalwesela.pl (dalej jako: 'Usługodawca').


2) DEFINICJE

1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. CENNIK - cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego dostępny na stronie Serwisu Internetowego w zakładce Cennik.
b. FORMULARZ REJESTRACYJNY - formularz udostępniony na stronie Serwisu Internetowego, umożliwiający złożenie przez Usługobiorcę zamówienia.
c. KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
d. KONTO UŻYTKOWNIKA - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.
e. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach w Serwisie Internetowym, o dodanych Ogłoszeniach oraz informacje i materiały marketingowe od Partnerów i podmiotów trzecich współpracujących z Usługodawcą.
f. OGŁOSZENIE - wszelkiego rodzaju ogłoszenia Usługobiorcy zamieszczone przez niego w Serwisie Internetowym niezależnie od jego nazwy, w tym ogłoszenia mające za przedmiot zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, zamieszczone przez niego w odpowiednim dziale Serwisu Internetowego. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
g. PRAWO AUTORSKIE ? ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
h. REGULAMIN ? niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
i. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, PORTALWESELA.PL ? serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi http://portalwesela.pl/, http://weselanowysacz.pl/, http://wesela-nowysacz.pl/, http://weselenowysacz.pl/, http://organizowaniewesela.pl/.
j. USŁUGA ELEKTRONICZNA ? usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
k. USŁUGOBIORCA ? (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Portalwesela.pl.
l. USŁUGODAWCA ? LUCYNA CZECHOWSKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PPUH ?NOWPOL II? LUCYNA CZECHOWSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Grodzka 24, 33-300 Nowy Sącz, adres do doręczeń: ul. Grodzka 15 b sklep 47, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7340003521, REGON: 490423287, adres poczty elektronicznej: biuro@portalwesela.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 888 410 222.
m. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA ? ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
n. WYSZUKIWARKA ? nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie Internetowym.  


3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALWESELA.PL

1. Portalwesela.pl powstał aby ułatwić Usługobiorcom zamieszczanie, przeglądanie i wyszukiwanie Ogłoszeń, a także zamieszczanie banerów, fotografii, linków do stron oraz galerii związanych z tematem ślubów i wesel.

2. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej korzystania z usług lub produktów zawartych w Ogłoszeniu niezbędny jest każdorazowo kontakt z Usługobiorcą - ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego Usługobiorców. Serwis Internetowy nie umożliwia także jego Usługobiorcom zawarcia za jego pośrednictwem umowy dotyczącej korzystania z usług lub produktów zawartych w Ogłoszeniu.

3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

5. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.


4) KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:


a. Formularz Rejestracyjny;

b. Konto użytkownika;

c. Newsletter;

d. Wyszukiwarka.


3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronie Serwisu Internetowego.

4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

5. Korzystanie z Formularza Rejestracyjnego, Newslettera oraz Wyszukiwarki jest nieodpłatne. W przypadku Newslettera oraz Wyszukiwarki nie jest wymagane utworzenie Konta.

6. Zamieszczenie Ogłoszenia oraz korzystanie z innych funkcjonalności konta w ramach danego pakietu usług jest płatne zgodnie z cennikiem. W przypadku odpłatnych funkcjonalności Konta, korzystanie z nich wymaga uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty zgodnie z Cennikiem. Opłaty za usługi dokonać można za pomocą płatności elektronicznych i karta płatniczą, płatności wystawionej proformy, a także opłaty w siedzibie firmy.

a. Opłata za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności Konta uiszczona za pomocą płatności elektronicznych i karta płatniczą dokonywana jest za pośrednictwem serwisu DotPay dostępnego pod adresem internetowym http://www.dotpay.pl/ (spółka DOTPAY S.A. z  siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.)

b. Opłata za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności Konta dokonywana bezpośrednio w siedzibie firmy: GRAWERNIA Sp z o.o., 33-300 Nowy Sącz, ul. Grodzka 15 b sklep 47, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

c. Opłata za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności Konta dokonana poprzez opłatę proformy wystawionej przez Serwis Internetowy po przesłaniu na adres e-mail: biuro@portalwesela.pl zamówienia na wybrany pakiet wraz z danymi do faktury VAT.

7. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Konta możliwy jest po dokonaniu opłaty przez Usługobiorcę. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności aktywowany jest przez Usługodawcę w terminie do 7 dni od momentu zaksięgowania płatności. Usługobiorca jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

8. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę ? (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola "Zapisz" oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło.

9. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce "Newsletter" widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola "Zapisz się". Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie dodawania bezpłatnego ogłoszenia.

10. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dostępnej w Serwisie Internetowym, wpisaniu lub kliknięciu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola "Szukaj". Usługobiorca ma możliwość także skorzystania z filtrów i opcji wyszukiwania dostępnych w Wyszukiwarce. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

11. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@portalwesela.pl.


5) WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZENIA

1 Jedną z możliwości Konta w Serwisie Internetowym jest zamieszczenie Ogłoszenia, który następnie będzie widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego ? jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. W zależności od rodzaju Ogłoszenia wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu danego Ogłoszenia jako obowiązkowe i kliknięcie pola ?Prześlij ogłoszenie do weryfikacji?. Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Serwisie Internetowym w terminie 24 godzin od kliknięcia pola akcji. Osoby lub firmy które przesłały treść ogłoszenia (wypełniły formularz rejestracyjny) otrzymują potwierdzenie wpisu do serwisu na adres poczty elektronicznej, podany podczas rejestracji.

2 Zamieszczenie ogłoszenia, który następnie będzie widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis jest możliwe także bez uprzedniego zakładania konta internetowego. Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego, dostępnego pod adresem : http://organizowaniewesela.pl/dodaj.html. W zależności od rodzaju Ogłoszenia wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu danego Ogłoszenia jako obowiązkowe i kliknięcie pola ?Prześlij ogłoszenie do weryfikacji?. Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Serwisie Internetowym w terminie 24 godzin od kliknięcia pola akcji. Osoby lub firmy które przesłały treść ogłoszenia (wypełniły formularz rejestracyjny) otrzymują potwierdzenie wpisu do serwisu na adres poczty elektronicznej, podany podczas rejestracji.

3 Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd.

1. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Załącznik numer 1 do Regulaminu wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem Ogłoszenia w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.

2. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń oraz w języku polskim.

3. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.

4. Ogłoszenie dodane w Serwisie Internetowym przez Usługobiorcę może zostać dodatkowo wyróżnione przez niego. Przejście do zakupu dodatkowego wyróżnienia możliwe jest na stronie po zamieszczeniu Ogłoszenia oraz później poprzez kliknięcie pola dotyczącego promowania przy danym Ogłoszeniu (widoczne po zalogowaniu się na swoje Konto i przejściu na wybrane Ogłoszenie).

 

6) KONTAKT Z PORTALWESELA.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: biuro@portalwesela.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Grodzka 15 b sklep 47, 33-300 Nowy Sącz), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Portalwesela.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.7) REKLAMACJE DOTYCZĄCE PORTALWESELA.PL

1 Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@portalwesela.pl lub pisemnie na adres: ul. Grodzka 15 b sklep 47, 33-300 Nowy Sącz.

5. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa żądania; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację ? ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.


8) ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Z zastrzeżeniem pkt. 8 ust. 2 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Grodzka 15 b sklep 47, 33-300 Nowy Sącz lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@portalwesela.pl.

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności ? od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach ? od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony ? od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.


9) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
   
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).


10) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

1 Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.

4 Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.

5 Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.

6 Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

7 Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8 Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.

9 Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

10 Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.


11) PRAWA AUTORSKIE

1 Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2 Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


12) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 Umowy zawierane poprzez Portalwesela.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

11 Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

12 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji ? prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Portalwesela.pl13) ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU ? OGRANICZENIA PRZEDMIOTU OGŁOSZEŃ W SERWISIE INTERNETOWYM

Niniejszy załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem Ogłoszenia w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.

 

Przedmiotem Ogłoszenia w Serwisie Internetowym nie mogą być:
 

- Przedmioty, usługi lub zdjęcia (także w postaci cyfrowej) zawierające treści erotyczne lub pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;

- Przedmioty lub zdjęcia (także w postaci cyfrowej) zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

- Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, dopalacze, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;

- Przedmioty, utwory, treści lub programy naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej osób trzecich;

- Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);

- Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, a także tytoń nieprzetworzony;

- Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej. Zakaz obejmuje również kryptowaluty (np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane;

- Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;

- Organy ludzkie lub zwierzęce;

- Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;

- Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;

- Psy i koty, wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nie posiadające rodowodu lub metryki.


14) ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

?    Adresat:

PPUH ?NOWPOL II? LUCYNA CZECHOWSKA
ul. Grodzka 15 b sklep 47, 33-300 Nowy Sącz
biuro@portalwesela.pl

?    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

?    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
?    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
?    Adres konsumenta(-ów)
?    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
?    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Reklama